Saytdan foydalanishdan avval ushbu shartnomani o'qing va qoidalarni diqqat bilan o'qib chiqing. Saytda taqdim etilgan har qanday xizmatlardan (xizmatlar) va ilovalardan, uning mazmunidan foydalanib, ushbu saytga kirish orqali shartnoma va qoidalarni bajarishingiz shart. Agar shartnoma shartlari va qoidalari bilan rozi bo'lmasa, siz sayt foydalana olmaysiz yoki domen zonasi veb-sayt bo'lib o'tdi sahifalarni ziyorat qilish, shuningdek, uning mazmunini veb-saytida taqdim etilgan xizmatlar va ilovalar har qanday foydalaning.

Atamalar va ta'riflar

 1. Tashrif buyuruvchi - https://triskirun.ru/ domen zonasida joylashtirilgan ma'lumotlarga ega bo'lgan shaxs.
 2. Foydalanuvchi - belgilangan tartibda Saytda hisobni olgan Saytning mehmonidir.
 3. sayt - Internetda chop uchun mo'ljallangan va, ayniqsa, metinsel, grafik yoki audio shaklida ko'rsatiladi kompleks apparat va dasturiy ta'minot va apparat, shuningdek, axborot majmui, portlash zonasida triskirun.ru joylashgan
 4. Sayt xizmatlari - Sayt va uning foydalanuvchilari tomonidan foydalanish uchun mo'ljallangan funksionalligi
 5. Internet sahifasi (HTML-sahifa) - Sayt sahifasi, Saytning bir qismi sifatida internetda ma'lumotlarni nashr qilish uchun mo'ljallangan matn va grafiklarni o'z ichiga olgan dasturiy ta'minot va apparat bilan birlashtirilgan axborot va dasturiy vositalar to'plami.
 6. Hisob - Saytning serverlarida saqlangan autentifikatsiya va shaxsiy ma'lumotlar.
 7. Tarkib - intellektual faoliyat natijalari va ularga tenglashtirilgan individuallashtirish vositalari (musiqa asarlari, adabiy asarlar, kompyuter dasturlari, mobil telefonlar, audio-vizual ishlari, fonogrammalar, tasvir, matn, tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilari, tijorat belgilar va savdo nomlari, shu jumladan,; logotiplar, gipermatnli matnlar, ularning qismlari, axborot, vidjetlar va boshqa obyektlar.
 8. "Foydalanuvchi tarkibi" foydalanuvchi tomonidan mustaqil ravishda, ixtiyoriy va bepul e'lon qilingan sayt mazmunini (foydalanuvchi izohlari) bildiradi.
 9. Shaxsiy sahifa - foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini o'z ichiga olgan Hisobni olganligi natijasida Saytning dasturiy imkoniyatlaridan foydalangan holda yaratilgan veb-sahifa.
 10. Shaxsiy ma'lumotlar - to'g'ri, to'liq va dolzarb axborot, shaxsiy sahifasiga ixtiyoriy ravishda va sayt foydalanuvchilariga bepul Foydalanuvchi uchun ruxsat tartibini qilish imkonini beradi. Bu ma'lumotlar foydalanuvchi zarur o'zini xabardor qilish deb topsa, deb nom, foydalanuvchi login, elektron pochta manzili va boshqa ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin veb Ro'yxatdan jarayonida foydalanuvchiga taqdim etiladi. Shaxsiy ma'lumotni saqlash faqatgina Sayt foydalanuvchisini avtorizatsiya qilish imkoniyatini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi.
 11. Ro'yxatga olish - belgilangan tartibda Saytda Hisob yaratish uchun tashrif buyuruvchilarning harakatlari. ro'yxatga davomida Foydalanuvchining autentifikatsiya ma'lumotlari to'ldiradi va boshqaruvi sayt quyidagi vazifalarni foydalanuvchi imkonini beradi qaysi asosida, ishora: sayt qoidalariga muvofiq o'z mazmunini yuborish, baholash va sharhlab Kontent ma'muriyati tomonidan yozilgan va boshqa foydalanuvchilar tomonidan.
 12. Avtorizatsiya - foydalanuvchiga kirgan Saytning dasturiy qismi tomonidan tahlil qilish jarayoni
 13. Foydalanuvchilarning Saytning imkoniyatlarini va foydalanuvchining shaxsiy sahifalarini olish huquqiga ega ekanligi aniqlanadigan haqiqiyligini tekshirish ma'lumotlari.
  Autentifikatsiya ma'lumotlari - foydalanuvchining shaxsiy sahifasiga kirish uchun foydalaniladigan Foydalanuvchi identifikatori. Haqiqiylikni tekshirish ma'lumotlariga foydalanuvchi login, parol, elektron pochta manzili kiradi.
 14. Ruxsatsiz kirish - foydalanuvchining autentifikatsiya ma'lumotlarini uchinchi tomon tomonidan ishlatish.
 15. Kompaniyaning ma'muriyati - Saytdan foydalanish tartibini belgilaydigan, Saytning ishlashini boshqaruvchi va ushbu Shartnoma Foydalanuvchilarining bajarilishini nazorat qiluvchi Kompaniyaning vakolatli shaxslari.
 16. Kompaniya - Saytning huquqiy egasi bo'lgan "TRISKIRAN" mas'uliyati cheklangan jamiyat (yuridik manzili: Rossiya, Moskva).
 17. Qoidalar - ushbu Shartnomada ko'rsatilgan Saytdan foydalanish shartlari.

Предмет соглашения

 1. Настоящее Соглашение с пользователем (далее «Соглашение») является юридическим соглашением между Пользователем и Компанией, устанавливающее правила использования Сайтом. Все документы, предметом которых является регулирование использования Пользователями или Посетителями Сайта либо связанные с таким использованием являются неотъемлемой часть настоящего Соглашения и приложением к нему.
 2. Регистрацией на Сайте Пользователь подтверждает свое полное согласие с условиями настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 3. В случае несогласия с какими-либо условиями Соглашения Пользователь обязуется незамедлительно прекратить пользование Сайтом.
 4. Компания оставляет за собой право в любое время изменить условия настоящего Соглашения. Пользователь принимает на себя обязательство еженедельно изучать настоящее Соглашение и знакомится с изменениями его условий.
 5. Пользователь обязуется незамедлительно прекратить использование Сайта и не посещать интернет-страницы, размещенные в области домена Сайта в случае не согласия с какими-бы то ни было условиями настоящего Соглашения и/или Правил.

Интеллектуальные права

 1. Пользователь вправе размещать на Сайте Контент в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Правил.
 2. Контент, размещаемый на Сайте является объектом исключительных прав его правообладателей.
 3. Любое использование Контента без получения предварительного согласия его правообладателей запрещено.
 4. Размещая Контент, Пользователь гарантирует что, обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для размещения Контента и предоставления прав на Контент в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
 5. Пользователь гарантирует соответствие Контента требованиям законодательства.
 6. Размещая Контент, Пользователь предоставляет Компании неисключительные права на воспроизведение, публичный показ, переработку, доведение до всеобщего сведения без ограничения территории и срока, без выплаты вознаграждения Пользователю. Размещенный Пользователем контент может быть использован Компанией в любом другом разделе Сайта.
 7. Размещая Контент, Пользователь предоставляет любым Посетителям Сайта неисключительные права на доступ к Контенту, его воспроизведение в личных некоммерческих целях.
 8. Пользователь несет ответственность за размещение Контента и все последствия, связанные с его публикацией.
 9. Пользователь признает за компанией-владельцем все права на Сайт как единый объект, включая все его составляющие.
 10. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь выражает свое согласие с тем, что:
  1. При размещении Контента Пользователь не становится соавтором Сайта и отказывается от каких либо претензий на такое авторство в будущем;
  2. В случае передачи компании-владельцу каких-либо прав на Контент Пользователь лишается права на отзыв, как оно определено ст. 1269 ГК РФ.
 11. В случае размещения Контента, специально созданного Пользователем для размещения на Сайте или Личной странице, исключительное право на такой Контент сохраняется за Пользователем.
 12. Доступ к материалам Сайта, в том числе к Контенту предоставляется Посетителям и Пользователям исключительно для личного использования и ознакомления.
 13. Администрация Сайта и компания-владелец не несут никакой ответственности за целостность и сохранность Контента, размещенного на Сайте.
 14. Условия настоящего Соглашения, относящиеся к передаче Пользователем прав на контент остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.

Регистрация Пользователя

 1. Чтобы стать полноценным пользователем Сайта необходимо пройти процедуру регистрации.
 2. Для получения доступ к сервисам Сайта, посетителю необходимо создать учетную запись. В процессе регистрации посетитель выбирает себе имя Пользователя – логин, а также пароль. После успешного прохождения процесса регистрации на Сайте Пользователь Сайта получает доступ к Личной странице.
 3. В процессе получения учетной записи Пользователь предоставлять полную, актуальную информацию, при этом администрация оставляет за собой право отказать в регистрации или прекратить процесс регистрации нового Пользователя по своему усмотрению.
 4. При регистрации Пользователь не имеет права:
  1. Выдавать себя за другого Пользователя, используя его логин и пароль.
  2. Сообщать свой логин и пароль для пользования учетной записью пользователя третьим лицам.
  3. Использовать в качестве своего логина, слово или словосочетание, которое является грубым, устрашающим или непристойным с точки зрения морали и нравственности, умышленно переиначенные логины других Пользователей, носящие оскорбительный характер для их обладателей.
  4. Использовать для аватаров картинки с элементами, относящимся к фашистской и националистической символике, содержащие порнографические материалы и иные материалы и изображения, противоречащие законодательству РФ.
  5. Создавать более одной учетной записи для одного Пользователя.
 5. В случае если логин, выбранный Пользователем, почти совпадает или крайне сходен по написанию с логином другого Пользователя, Администрация Сайта может предложить Пользователю выбрать другой логин.
 6. Регистрацией на Сайте Пользователь подтверждает, что обладает необходимой правоспособностью и полномочиями для принятия настоящего Соглашения, способен исполнять условия Соглашения и нести ответственность за нарушение Соглашения, в том числе по правоотношениям, возникшим вследствие пользования Сайтом.
 7. Пользователь остается ответственным за хранением своего пароля для доступа к Сайту в тайне. В случае, если пароль для доступа к учетной записи Пользователя был утерян Пользователем или стал известен другим лицам, помимо Пользователя, Пользователь обязан незамедлительно сменить свой пароль для доступа к сервисам Сайта.
 8. Пользователь соглашается, что все действия, произведенные от его имени (с использованием учетной записи пользователя), расцениваются как действия этого Пользователя и могут повлечь за собой ответственность для Пользователя.
 9. Администрация имеет право в любое время удалить любые данные и учетные записи по любой причине или вообще без причины. Администрация оставляет за собой право, но не обязана следить за деятельностью Пользователей Сайта.
 10. При регистрации Пользователь обязуется указать достоверные Личные данные.

Использование Сайта

 1. Пользователь обязуется не использовать Сайт в незаконных целях, любое использование Сайта не разрешенным настоящим Соглашением способом запрещено.
 2. Пользователь обязуется не использовать сервисы сайта в следующих целях:
  1. Для злоупотребления своими правами, причинения беспокойства, угроз или запугивания других Пользователей Сайта;
  2. Для отправки, передачи или содействию такой отправке или передаче, любых данных, которые влекут нарушение настоящих правил, содержат сведения, являющиеся клеветой, дискредитируют кого-либо (как Пользователей Сайта, так и третьих лиц), их содержание является непристойным, оскорбительным, содержит материалы, являющиеся порнографическими, устрашающими или иным образом нарушающими законодательство РФ или права других лиц;
  3. Для достижения любой незаконной или неразрешенной Администрацией цели;
  4. Для передачи или отправки или содействию таким передаче или отправке любого сообщения или запроса, разработанного или предназначенного, для того, чтобы получить пароль, логин или персональные данные любого Пользователя Сайта;
  5. Для создания или передачи нежелательной электронной почты («спама») пользователям сети Интернет;
  6. Для нарушения любых законов Российской Федерации и/или юрисдикции Посетителя Сайта;
  7. Для предоставления истории посещений Сайта соответствующим программам, целью которых является перезапись существующих историй посещений (источник подключения компьютера к сети) или данных выходящих за рамки обсуждаемой темы.
  8. Для использования роботов и автоматизированных средств, предназначенных для доступа к Сайту без письменного разрешения администрации Сайта. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые, по мнению администрации Сайта, способствуют беспричинной загрузке на Сайт большого объема информации и данных, затрудняющих работу Сайта и доступ на Сайт других Пользователей, не вмешиваться и не предпринимать попыток вмешательства в обычный процесс работы Сайта и не предпринимать никаких действий, по обходу принятых Сайтом мер, направленных на ограничение доступа Пользователей к Сайту;
  9. Для изменения функционирования приложений и сервисов Сайта, включая, в том числе создание отдельных учетный записей Пользователя.
  10. Для отправки или получения денег Пользователем Сайта или иного вознаграждения в обмен на получение голосов или участие в какой-либо операции, которая искусственно изменяет результаты сервисов и приложений Сайта.
  11. Для размещения объявлений или запросов, адресованных неограниченному кругу лиц о покупке или продаже каких бы то ни было товаров или услуг. Нарушением настоящих правил также является использование информации, полученной посредством сервисов и приложений Сайта, реклама и продажа такой информации любому Пользователю или третьим лицам без получения предварительного согласия правообладателя.
  12. Для совершения действий от имени другого лица или другого Пользователя Сайта;
  13. Для продажи или иной передачи пользователем Сайта своей учетной записи другому Пользователю Сайта или третьему лицу.

Правила общения на Сайте

 1. Сайт приглашает вас высказать свое мнение и участвовать в дискуссии друг с другом через комментарии. Мы поощряем открытость общения, но мы бы хотели, чтобы вы следовали следующим пунктам, сохраняя доброжелательную обстановку для всех наших читателей. Администрация не правит и не модерирует комментарии, но мы оставляем за собой право удалять и редактировать опубликованный контент.
 2. Уважайте друг друга. Дебаты — это замечательно, но агрессия- нет. Пожалуйста воздержитесь от оскорбительных, грубых или угрожающих комментариев. Если вы нападаете на другого пользователя или автора, ваш комментарий и ответы к этому комментарию могут быть удалены из обсуждения. Атаки создают неприятную атмосферу и отбивают желание к обсуждению. Вы являетесь полностью ответственным за клевету и оскорбление.
 3. Нетерпимость не будет поощряться. Расизму, гомофобии, сексизму или любой другой форме нетерпимости нет места на нашем сайте.
 4. Следите за выражениями. Вульгарные посты могут задеть других читателей. Наши фильтры очень толератны, мы за яркость и непринуждённость, но слишком много ненормативной лексики может стать препятствием для поста. Обратите внимание, что комментарии могут быть отредактированы модератором по любой причине, включая ругательства. В таких случаях мы всегда пытаемся объяснить причину изменений, как правило, по средствам личной переписки.
 5. Не уклоняйтесь от темы. Комментарии должны быть связаны с темой, обсуждаемой в статье или посте. Не имеющие к делу комментарии будут удалены или получат минусовой рейтинг.
 6. Не выдавайте себя за другого.
 7. Спам и коммерческий контент, рекламные сообщения и анонсы мероприятий в сервисе «Комьюнити» будут удалены. Мы не приветствуем контент, используемые для коммерческих целей или для сбора денег. Если мы обнаружим такой контент, мы оставляем за собой право их удалять. Тоже касается и постов.
 8. Пользователи могут сообщать о своих недовольствах по поводу размещенного контента. Если один из пользователей пожаловался на другого, модератор рассмотрит жалобу при первой возможности. Это может занять несколько дней, хотя мы надеемся, что проверка будет проходить быстрее. Мы не удаляем каждый комментарий, на который поступила жалоба и мы не можем лично отвечать на каждую жалобу.
 9. Остановитесь и подумайте прежде чем прокомментировать. Мы не будем удалять комментарии, если читатель или автор сожалеет о его написании. Пожалуйста помните, что у каждого комментария есть своя ссылка и история в интернете.
 10. Не давайте свои личные данные в комментариях. Мы категорически против того, чтобы наши пользователи оставляли свои личные данные (адрес, телефон, место работы) и можем удалить любой комментарий в котором мы найдем личные пользователей или личные данные других людей, иначе это нарушается право на приватность.
 11. Нарушения наших рекомендаций могут привести к удалению из числа комментирующих. Если вы думаете, что вас забанили по ошибке обращайтесь.

Общие правила размещения Контента

 1. Запрещаются любые публикации материалов, комментариев и сообщений, призывающих к нарушению действующего законодательства РФ, расистского характера, к разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни, порнографического и аморального содержания.
 2. Пользователям при публикации материалов, комментариев и сообщений следует придерживаться общих правил русского языка.
 3. Запрещается любое использование без разрешения правообладателя объектов авторского права.
 4. В процессе использования Сайта запрещены грубые, нецензурные выражения (в том числе и подменой символов) и оскорбления в любой форме в отношении других Пользователей.
 5. Запрещается коверкание или изменение имен других Пользователей Сайта.
 6. Запрещается употреблять уничижительные определения для различных национальностей, народов и социальных групп в оскорбительной трактовке.
 7. Запрещается использовать при публикации материалов, комментариев, сообщений чередование заглавных и строчных букв.
 8. Запрещается публикация материалов, в случае, если они содержат коммерческую рекламу.
 9. Запрещается публикация материалов, в которых содержится ненормативная лексика.
 10. Запрещается публиковать вредоносные ссылки, либо ссылки, ведущие на страницы с небезопасным содержанием.
 11. Запрещается не нормировать количество знаков препинания и смайликов.
 12. Запрещается размещать графические изображения, содержащие ненормативную лексику и порнографию.
 1. Пользователь Сайта не имеет права размещать на Сайте любой Контент, если заведомо известно, что его размещение принесёт убытки, моральный вред, ущерб деловой репутации, а также если его размещение нарушает чьи-либо права.

Права и обязанности Пользователя

 1. Пользователь обязуется не размещать Контент провокационного, грубого, оскорбительного и агрессивного характера, противоречащий моральным и этическим нормам, нарушающий действующее российское или международное законодательство, нарушающий права, в том числе интеллектуальные, третьих лиц.
 2. Пользователь несёт ответственность за нарушение данного Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 3. В случае нанесения ущерба третьим лицам, другим Пользователям или Сайту Пользователь обязуется возместить причиненный ущерб в полном объёме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 4. Пользователь несет ответственность и все расходы (включая возмещение убытков, вреда, штрафов, судебных и иных расходов и издержек) в случае предъявления третьими лицами каких-либо претензий, включая, но не ограничиваясь претензиями связанными с защитой интеллектуальных прав третьих лиц, и за какие-либо обязательства, возникшие у Сайта в связи с требованиями третьих лиц, связанные или возникшие вследствие нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения. Пользователь обязуется принять все необходимые и возможные меры, направленные на исключение Компании-владельца из числа ответчиков.
 5. Пользователь обязуется не размещать на Сайте данные, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут быть признаны персональными, за исключением обезличенных (общедоступных) персональных данных. Компания-владелец не осуществляет сбор, обработку и хранение таких данных, в случае их обнаружения на Сайте такие данные будет незамедлительно удалены, а к разместившему их пользователю могут быть применены меры ответственности предусмотренные настоящим соглашением, правилами и действующим законодательством.

Права и обязанности Администрации Сайта

 1. Администрация Сайта не занимается рассмотрением и разрешением споров и конфликтных ситуаций, возникающих между Пользователями Сайта, однако оставляет за собой право заблокировать страницу Пользователя в случае получения от других Пользователей мотивированных жалоб на некорректное поведение данного Пользователя на Сайте.
 2. Администрация Сайта не несёт ответственности за раскрытие Пользователем своих Личных данных и персональной информации.
 3. Администрация Сайта вправе, но не обязана осуществлять модерацию Контента, размещаемого на Сайте.
 4. Администрация Сайта вправе удалить любой Контент, в том числе текст, фотографию, комментарий Пользователя без уведомления и объяснения причин.
 5. Администрация Сайта не контролирует соблюдение авторских прав на интеллектуальную собственность и не несет ответственности за нарушение их Пользователями Сайта.
 6. Администрация Сайта не дает никаких гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, относительно размещенного на Сайте контента.
 7. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, либо действующего законодательства РФ, Администрация Сайта будет вынуждена воспользоваться своим правом передачи контактных данных, IP адреса, любой другой информации заинтересованным лицам на основании соответствующего запроса.
 8. Администрация Сайта использует информацию о действиях Пользователя в целях улучшения работы Сайта.
 9. Администрация Сайта оставляет за собой право приостановить либо прекратить доступ к Сайту любого лица при достаточных основаниях предполагать, что Личные данные указаны не полно либо не верно.
 10. В случае нарушения Пользователем условий данного Соглашения или Правил Администрация Сайта вправе удалить Учетную запись пользователя.
 11. Администрация Сайта оставляет за собой право вводить любые ограничения в отношении пользования Сайта как в целом, так и для отдельных пользователей без объяснения причин.
 12. Администрация Сайта либо компания-владелец оставляет за собой право закрыть, приостановить функционирование, изменить Сайт либо его часть без предварительного уведомления Пользователя.
 13. Администрация Сайта имеет право приостанавливать доступ Пользователя к Сайту для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах
  Компания-владелец не несет ответственности перед Пользователем и не возмещает Пользователю убытки, возникшие или могущие возникнуть у Пользователя в связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью полноценного использования Сайта.
 14. Администрация обеспечивает хранение Личных данных. Хранение производится бессрочно до тех пор, пока Пользователь не инициирует удаление своих учётных данных с Сайта, либо по инициативе администрации в случае неиспользования Пользователем Аутентификационных данных своей учётной записи в течение более 12 календарных месяцев подряд, с предварительным уведомлением Пользователя по электронной почте (на адрес, указанный при Регистрации).

Ограничение ответственности

 1. Администрация не контролирует и не обязана принимать каких либо действий касающихся контроля за способом, с помощью которого Пользователи Сайта посещают сайт или с помощью которого пользуются сервисами и приложениями Сайта, за тем, какой эффект на Пользователей и посетителей Сайта может оказать размещенный на Сайте Контент, каким образом Пользователи или посетители Сайта могут толковать размещенную на сайте информацию; контроля за действиями, предпринятыми Пользователями и посетителями Сайта после ознакомления с размещенной на Сайте информации. Сайт может содержать или направлять Пользователя и посетителя Сайта по ссылкам на другие сайты, содержащих информацию, которая может показаться другим лицам устрашающей или некорректной. Компания-владелец не несет ответственности за содержание таких сайтов, доступ на которые получен через сервисы и приложения Сайта, за соблюдение исключительных прав других лиц, законности размещенных на таких сайтах материалов.
 2. Администрация и компания-владелец не несет никаких обязательств по обеспечению конфиденциальности в отношении информации, предоставляемой его Пользователям, хотя принимает все возможные меры к этому, если не имеется договоренности об обратном или соответствующих требований действующего законодательства РФ.

Прочее

 1. Соглашение вступает в силу с момента Регистрации Пользователя на Сайте и действует в течение всего срока использования Сайта.
 2. Администрация Сайта и компания-владелец не несут ответственности за пользовательский Контент, размещенный на Сайте. Так же, компания-владелец не несет никакой ответственности:
  1. За неточность и не полноту Контента;
  2. За ущерб, вред и убытки любого характера причиненные вследствие пользования Сайтом либо нарушения его работы;
  3. За разглашение Личных данных произошедших вследствие нарушения работы Сайта.
 3. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее Соглашение путем публикации этих изменений и дополнений на Сайте.
 4. Пользователь добровольно добавляет Контент на Сайт, при этом Пользователь сохраняет интеллектуальные и любые иные права, которые принадлежат ему в отношении Контента.
 5. В случае, если Администрация Сайта или компания-владелец в какой-либо момент не требует от Пользователя выполнения каких-либо условий настоящего Соглашения, это не отменяет права Администрации Сайта или компании-владельца требовать такого выполнения позднее, равно как и принимать меры, направленные на выполнение Пользователем условий настоящего Соглашения.
 6. После прекращения действия Соглашения, компания-владелец продолжает владеть всеми переданными правами на Контент, без каких-либо обязательств оплаты Пользователю за его использование.
 7. Никакие положения настоящего Соглашения не ограничивают права Администрации Сайта, компании-владельца или Пользователя заключать аналогичные соглашения с любым другим лицом.
 8. Признание недействительным одного из условий или положений настоящего Соглашения не является основанием для признания недействительным любых других условий или положений Соглашения.
 9. Пользователь соглашается, что в случае возникновения споров они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 10. Пользователь выражает свое согласие с тем, что Контент может сопровождаться рекламой без какого – либо дополнительного уведомления пользователя и без каких бы то ни было компенсаций. При этом, пользователь обязуется не препятствовать демонстрации рекламы. Пользователь признает, что Администрация и компания-владелец не несут никакой ответственности за содержание такой рекламы, а так же за возможные последствия для Пользователя, возникшие в результате размещения рекламы.
 11. Пользователь соглашается получать информационные, новостные и рекламные рассылки Администрации, в том числе на свой адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Сервисы и приложения Сайта могут перенаправлять Пользователей и посетителей Сайта на другие сайты и ресурсы. В связи с тем, что Сайт не контролирует другие сайты и ресурсы Пользователь Сайта соглашается, что Сайт не ответственен за доступ к таким сайтам или ресурсам и за данные, размещенные на таких сайтах и ресурсах, которые рекламируют услуги, продукты и иные материалы.

Вы не имеете права использовать возможности Сайта и посещать страницы, расположенные в области доменных имен https://triskirun.ru/, в случае не согласия с настоящим соглашением и Правилами, пожалуйста незамедлительно покиньте наш сайт.